Pilot volwassen onderwijs

computeroperator. Drie centra voor volwassenonderwijs transformeren hun traditionele leeromgeving naar een hybride leeromgeving waarin werken en leren optimaal verbonden zijn.
Volwassenonderwijs

Over deze pilot

Waarom kiezen de centra voor volwassenenonderwijs ervoor om te experimenteren met werkplekleren? Hoe pakken ze dit aan?

 

Drie centra voor volwassenenonderwijs bieden in West-Vlaanderen de beroepsgerichte opleiding computeroperator aan. In deze pilot verkennen we de mogelijkheden van hybride leren voor deze IT opleiding. We beogen onderwijs- en werkpraktijk met elkaar te vermengen door onderwijs naar de beroepspraktijk te brengen en vice versa. We geven nieuwe tussenpraktijken samen met het werkveld vorm.

De arbeidsmarkt verandert. In een beroepsgerichte opleiding sluiten leerprocessen het best aan op deze dynamische en veranderlijke arbeidsmarkt. Daarom kiezen we ervoor om een hybride leeromgeving te ontwerpen voor deze opleiding. Een plek waar het schoolse leren en het leren op de werkplek optimaal met elkaar verbonden zijn.

We kiezen voor een graduele ontwikkeling en implementatie. In deze drie jaar lopende proeftuin wordt het eerste jaar gereserveerd voor onderzoek en voorbereiding. In jaar 2 en 3 onderzoeken en testen we stapsgewijs met docenten, cursisten en werkveld hoe de hybride leeromgeving binnen deze opleiding het beste kan werken. We ontwikkelen prototypes die we testen in de praktijk en bijsturen. Door deze combinatie van ontwerpen, op kleine schaal uittesten en tussentijds bijsturen, evolueren we geleidelijk naar een hybride leeromgeving voor de volledige opleiding.

De drie opleidingen bieden een klassieke leeromgeving aan maar willen samen evolueren naar een hybride leeromgeving binnen dit project. Ze bundelen de krachten om deze transformatie mogelijk te maken.

Betrokken partners

Naast de drie centra voor volwassenonderwijs zijn nog enkele andere partners betrokken bij deze pilot.

 

CVO Scala, CVO MIRAS en CVOCreo transformeren de leeromgeving van hun beroepsgerichte opleiding naar een hybride leeromgeving. De drie CVO’s bieden alle 3 de beroepsgerichte opleiding computeroperator binnen het tweedekansonderwijs aan. Deze opleiding situeert zich op niveau 4 van de VKS en kan gevolgd worden door +18 jarigen. Wanneer cursisten ook AAV (Algemeen Aanvullende Vorming) succesvol volgen, kunnen ze het diploma secundair onderwijs verwerven. Voor veel cursisten betekent deze opleiding een tweede kans die ze met beide handen grijpen. Binnen dit project stappen in schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 telkens minstens 30 cursisten in dit project in.

Syntra West heeft veel ervaring met duaal leren en biedt ondersteuning op maat aan de CVO’s bij dit transformatieproces.

Voor het uitbreiden van het netwerk van de scholen wordt met Unizo West-Vlaanderen samen gewerkt.

Huis van het Leren vzw neemt de coördinatie van de proeftuin op zich, bewaakt dat het vooropgestelde resultaat wordt behaald, is woordvoerder van de vele gesprekspartners binnen de proeftuin naar het projectpartnerschap toe en bouwt bruggen met de andere proeftuinen.

Beknopte omschrijving

Vanuit onze ambitie om een hybride leeromgeving visiegedreven te organiseren, werd een tweedaagse workshop georganiseerd in samenwerking met de Leermeesters (27/11/2019 en 05/12/2019). Deze Nederlandse organisatie heeft ervaring met het omvormen van onderwijstrajecten naar een meer hybride vorm en dit op basis van zowel een wetenschappelijk onderbouwde als hands-on aanpak.

De inzichten opgedaan tijdens deze workshop werden vertaald in een visietekst (draft: december 2020) en bilateraal verder uitgewerkt met de 3 CVO’s (januari/februari 2020) tot een gedragen visie.

We voeren analyses uit op onze bestaande leeromgeving en zetten de richting uit waarheen we willen evolueren.

We gaan in gesprek met het werkveld en starten met het uitbouwen van samenwerkingsverbanden en dit zowel in de privé als de non profit sector.

Scholen maken zich in hun backoffice klaar om de hybride leeromgeving ook praktisch organisatorisch mogelijk te maken.

Co-creatie met bedrijven

We gaan in gesprek met het werkveld en starten met het uitbouwen van samenwerkingsverbanden en dit zowel in de privé als de non-profit sector.

 

Een hybride leeromgeving kan alleen maar als samenwerking tussen scholen en bedrijven worden opgezet en uitgevoerd. Samen met bedrijven en organisaties gaan we op zoek naar een bont palet van samenwerkingsvormen. We zoeken naar een win-win voor bedrijf en school, maken concrete afspraken over leerarrangementen en leggen deze vast in leerfiches. We testen zo snel mogelijk deze leeromgevingen uit op kleine schaal zodat we praktijkervaring opdoen en deze kunnen mee nemen bij verdere ontwikkelingen.