Pilot secundair onderwijs

Onderwijscentrum Gent zet in op drie proeftuinen samen met vier Gentse scholen en bedrijven binnen het vakgebied mechanica/elektriciteit én bouwt aan een – lokaal - Lerend Netwerk gedurende twee schooljaren.
Secundair onderwijs

In't kort

Gedurende twee schooljaren experimenteren we in deze proeftuinen met hybride leervormen vanuit noden en sterktes van de Gentse bedrijven, de scholen en de leerlingen van het voltijds technisch en beroepssecundair uit het studiegebied mechanica-elektriciteit.

We zetten lerende netwerken tussen de Gentse bedrijven en scholen op maar ook grensoverschrijdend, met Nederlandse partners. Op deze manier willen we de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt verkleinen en een duurzaam interactief partnerschap tussen scholen en bedrijven opzetten.

Ruimte om te experimenteren voor Gentse scholen en bedrijven

Lokale bedrijven en vier Gentse scholen engageren zich in de proeftuinen met ondersteuning van Onderwijscentrum Gent.

We brengen de school en de beroepspraktijk fysiek dichter bij elkaar waar er geëxperimenteerd wordt met hybride leervormen. Uit deze concrete acties detecteren we opportuniteiten, valkuilen en kritische randvoorwaarden om tot succesverhalen te komen.

Aan dit lokaal actienetwerk koppelen we een macro Lerend Netwerk waarbij er zowel met en door interne projectpartners evenals externen én geïnteresseerden kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

Finaal willen we komen tot een lokaal duurzaam actienetwerk en partnerschap tussen scholen en bedrijven.

LES is more

Werkplekleren doet leren! Het principe van werkplekleren werd al toegepast in de middeleeuwen; leerlingen gingen aan de slag bij een gildemeester. Zo leerden ze hun beroep in de praktijk. Binnen beroepsgerichte opleidingen (TSO/BSO) is de praktijkcomponent dan ook vandaag de dag zéér belangrijk.

Via de creatie van een hybride leeromgeving- en diverse vormen van werkplekleren, brengen we de school en de bedrijven dichter bij elkaar om de leerprocessen van leerlingen te optimaliseren. Hierdoor brengen we de leerlingen dichter bij de arbeidsrealiteit en maken we hen skillsgewijs toekomstklaar. Projectgewijs spelen we in op de mismatch tussen vraag en aanbod in de onderwijswereld en de technische sector.

Elke betrokken actor - een school, een bedrijf, een leerling  - heeft diverse opportuniteiten om samen te experimenteren in de proeftuinen. In onderstaand schema vind je de voornaamste redenen terug waarom het voor hen belangrijk is om hybride leeromgevingen te vormen.

School

Bedrijf

Leerling

 • Opleidingskwaliteit verbeteren
 • Innoverende en bredere leeromgeving creëren
 • Competenties van leerlingen versterken
 • Leerlingen bewustmaken van studie- en beroepskeuze en toekomstige arbeidsrealiteit
 • Leerkrachten up-to-date professionaliseren
 • Netwerk verbreden
 • Bekomen van brede rekruteringsbasis
 • Mee vormen van de toekomstige werknemer
 • Bedrijfsmedewerkers professionaliseren
 • Eigen organisatie optimaliseren
 • Netwerk verbreden
 • Toekomstgerichte arbeidscompetenties ontwikkelen
 • Snellere toegang tot de arbeidsmarkt
 • Arbeidsrealiteit verhogen
 • Toegespitste praktijkervaring opdoen
 • Bewust en gefundeerde studie- en jobkeuze maken

Projectpartners LES Gent

Naast de vier Gentse scholen en lokale bedrijven zijn nog enkele andere partners betrokken bij deze pilot.

De vier deelnemende scholen voor technisch en beroepsgericht onderwijs liggen allen in Gent. De scholen kennen een heterogene leerlingenpopulatie, waar ook een kwetsbare, meer kansarme groep jongeren toe behoort.

KTA MoBi en KTA Gito Groenkouter

Beide scholen beslisten om samen in het project te stappen. De scholen nemen deel met respectievelijk 13 en 2 leerlingen uit volgende studierichtingen (allemaal TSO):

 • 5e en 6e jaar elektromechanica;
 • 5e en 6e jaar elektrische installatietechnieken;
 • 7e jaar stuur en beveiligingstechnieken;
 • 7e jaar industriële onderhoudstechnieken.

Hoger Technisch Instituut St.- Antonius

Het Hoger Technisch Instituut St.- Antonius (of HTISA) zal experimenteren met werkplekleren met 6 leerlingen uit het 6e jaar elektrische installaties (BSO) en 6 leerlingen uit het 7de jaar industriële elektriciteit.

Don Bosco Sint-Denijs-Westrem

In Don Bosco Sint-Denijs-Westrem gaan leerlingen en leerkrachten uit de tweede en derde graad mechanische vormgevingstechnieken (TSO), en derde graad Elektromechanica (TSO) aan de slag met hybride leren.

De deelnemende bedrijven zijn actief in de metaalsector of in de elektrotechnieksector en bevinden zich op groot grondgebied Gent. Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen maken deel uit van ons netwerk. 

 

Andere expertise- partners

Onderwijscentrum Gent

Binnen het thema Onderwijs-Arbeidsmarkt legt Onderwijscentrum Gent de focus op de wisselwerking tussen de onderwijswereld en de arbeidsmarkt. Ze inspireren, verbinden en ondersteunen de betrokken actoren om intenser te gaan samenwerken door o.a. via het project LES meer in te zetten op hybride leervormen binnen het beroepsgericht onderwijs. Het Onderwijscentrum Gent neemt de coördinatie van de proeftuinen op zich en organiseert het macro-Lerend Netwerk.

Scalda

Scalda is een school uit Zeeland voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en volwasseneneducatie. De school heeft reeds jarenlange ervaring met verschillende vormen van hybride leren en dient als inspiratiebron binnen deze proeftuin. Scalda is de regionale MBO onderwijs aanbieder en neemt daarom een centrale plaats in, in de toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt.

Unizo Oost-Vlaanderen

Unizo Oost-Vlaanderen vormt als ondernemingsvereniging de link met de bedrijven. Als belangenvereniging voor zelfstandige ondernemers zetten zij zich ook binnen het project in om deze ondernemers correct te informeren en te sensibiliseren en toe te leiden naar de verschillende proeftuinen.

Syntra Midden-Vlaanderen

SYNTRA Midden-Vlaanderen (SMVL) is een door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsorganisatie. SMVL is één van de 3 Vlaamse actoren van duaal leren en de aanloopfase. Ze organiseren duale en arbeidsmarktgerichte opleidingstrajecten voor zowel leerplichtigen als voor volwassenen. Hierbij benaderen ze het duaal leren vanuit het perspectief van de onderneming. SMVL heeft heel wat ervaring opgebouwd in de sensibilisering van bedrijven om als leerbedrijf te functioneren. In het project stellen ze deze expertise ter beschikking en coachen ze de andere partners in de gehanteerde technieken en gebruikte instrumenten zodat zij op een versnelde manier hun expertise opbouwen.

RTC Oost-Vlaanderen

Regionaal Technologisch Centrum (RTC) Oost-Vlaanderen bouwt mee aan kwaliteitsvol onderwijs op het snijpunt onderwijs-arbeidsmarkt. Zij nemen een brugfunctie waar tussen onderwijs en het bedrijfsleven en creëren een netoverschrijdend en onderwijsinstellingsoverstijgend, neutraal samenwerkings- en overlegplatform. Zij zorgen voor dialoog tussen onderwijsinstellingen en onderwijspartners enerzijds en socio-economische actoren (VDAB, Syntra, bedrijven, sectorfondsen, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, interprofessionele sectorale partners,…) anderzijds.
In de piloot secundair onderwijs stellen zij als ondersteunende partner hun ervaring ter beschikking. Zij zetten zich mee in om de kennisinformatie uit LES te delen met hun breed partnernetwerk.

LES tijd aan onze pilootzijde

Het Interreg Lerende Eureigio Scheldemond-project duurt drie jaar. LES startte op 1 juni 2019 en loopt tot 1 juni 2022.

Onderwijscentrum hanteert een gefaseerde projectmatige aanpak gedurende de looptijd van LES om de proeftuinen op te zetten en uit te rollen én hieraan de lerende netwerken te koppelen.

Inititatiefase 

• Looptijd: juni 2019 - september 2019 

 

• Onderwijscentrum Gent gaat op zoek naar Gentse scholen met aanbod elektriciteit en mechanica én verkent haar projectpartners.

Onderzoeksfase  • Looptijd: oktober 2019 - januari 2020 
 

• Onderwijscentrum Gent zet een coachingstraject op met vier Gentse scholen om te komen tot projectvoorstellen én Unizo start prospectie naar geschikte bedrijven.

Ontwerpfase  • Looptijd: januari 2020 - augustus 2020 
 

• Scholen en bedrijven worden gematcht op basis van hun noden en verwachtingen. Onderlinge overleggen monden uit in drie proeftuinen met vier scholen en lokale bedrijven.

Uitvoeringsfase 

• Looptijd: twee schooljaren nl. 2020-21 en 2021-22

 

• De proeftuinen worden uitgerold en de experimenten m.b.t. hybride leervormen en werkplekleren krijgen vorm. De micro - en macro lerende netwerken worden opgestart.

Evaluatie  • Doorlopend
 

• Tijdens de uitvoeringsfase wordt de vooruitgang van een proeftuin binnen het micro- en macro lerend netwerk voortdurend gemonitord, indien nodig wordt er bijgestuurd. Via projectevaluatie streven we naar inzichten en randcriteria om een lokaal interactief netwerk tussen scholen en bedrijven gaande te houden.

 

De projectvoorstellen - Veel ideeën, hetzelfde doel.

Op basis van de projectvoorstellen, de respons van de bedrijven en de vele gespreken die werden gevoerd met de verschillende Gentse scholen, werd beslist om 3 proeftuinen op te zetten met 4 scholen.

Zowel de scholen als de bedrijven verkennen de mogelijkheden en grenzen van hybride leervormen binnen hun proeftuin met als ultieme doel duurzame partnerschappen en efficiënte samenwerkingen te smeden in functie van de leerling in opleiding, de toekomstige werknemer.

Voor de scholen zijn o.a. de belangrijkste bedrijfskenmerken - innovatie, een locatie die makkelijk bereikbaar is en de bereidheid om bij te dragen aan onderwijsontwikkeling – om samen met hen te komen tot een sterk lokaal duurzaam netwerk.

KTA MoBi en KTA GITO Groenkouter

KTA MoBi en KTA GITO Groenkouter gaan in zee met bedrijven met expertise in huisautomatisatie. Ze willen liefst leerlingen gedurende een schooljaar laten werken aan een technische probleemstelling of totaalproject, ingebracht door het bedrijf. Leraren grijpen hun kans om opleidingen of cursussen te volgen bij deze bedrijven zodat zij op de hoogte blijven van innovatie technieken en hun opgedane kennis overbrengen naar de leerlingen. Samenwerking, uitwisseling van kennis en ideeën en regelmatig contact tussen school en bedrijf staan in deze proeftuin centraal.

HTISA

HTISA werkt samen met bedrijven met ervaring in installatiemethoden residentiële elektriciteit, basis tertiaire/industriële elektriciteit. Hun proeftuin verloopt gefaseerd:

 1. Kennismaking leerkrachten en medewerkers bedrijf, leerkrachten draaien tijdelijk mee in het bedrijf (2 dagen), werknemers lichten bepaalde zaken toe aan leerlingen in de praktijk lessen op school (1/2 dag),
 2. Werkplekleren: leerlingen gaan in groep op verkenning in het bedrijf via werf -en bedrijfsbezoeken
 3. Opleiding optimaliseren: expertise delen, duurzame samenwerkingsverbanden opbouwen, stagesysteem opzetten. Dit alles moet resulteren in een betere voorbereiding van leerlingen op de arbeidsmarkt en in een netwerk van lokale bedrijven die de opleiding elektriciteit mee ondersteunt en vorm geeft.
   

Don Bosco SDW

Don Bosco heeft als ultieme projectdoel een volledig werkende Sterlingmotor samen te bouwen met 1 of meerdere bedrijven waarbij elke partner enkele motordelen ontwerpt en vervaardigt. De bedoeling is dat de leerlingen de verschillende stappen in het vervaardigingsproces van een projectonderdeel, op regelmatige basis kunnen volgen. Zo ervaren ze het proces in een echte arbeidssituatie vanaf het ontwerp (de tekening), de programmatie, … tot en met de afwerking. Enkele doelstellingen die Don Bosco hiermee nastreeft zijn:

 • vaktechnische kennis van leerlingen en leraren up-to-date houden
 • procesmatig inzicht verschaffen aan leerlingen
 • voeling van de leerkrachten met het werkveld verhogen en betere arbeidsrealiteit creëren voor de leerlingen
 • leermotivatie van leerlingen verhogen
 • duurzaam contact opzetten met bedrijven in functie van wisselwerking kennis/praktijk, én verbetering projectwerking.